TRIBEX, spol. s r.o. ponúka svoje služby širokej
spotrebiteľskej verejnosti v technickej oblasti tribológie
a tribotechniky, aplikácie mazacích prostriedkov, mazív
a tribotechnickej diagnostiky, analýzy mazív a vypracovania
odborných posudkov k riešeniu prevádzkových problémov
súvisiacich so spoľahlivosťou strojov a zariadení.
 
Okrem uvedeného organizuje školenia, kurzy, vypracovania
mazacích návodov a plánu mazania, konzultácie a stanoviska
pri zámene a ošetrovaní, zhodnocovaní mazív v prevádzke,
organizáciu tribotechniky a mazacích služieb a iné.

Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk